ศูนย์วิจัยด้านการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Center of Excellence in Natural Disaster Management (CENDiM)


ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ (CENDiM) เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีมาตรฐาน
2.บูรการองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน
3.เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
4.บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ได้จากผลผลิตของโครงการวิจัยของศูนย์ CENDiM เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์My Projects

โครงการและผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ CENDiM
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

คลังความรู้

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDiM)

 องค์ความรู้ นวัตกรรม ชุดข้อมูล และเอกสารเผยแพร่ ที่จัดทำโดยศูนย์ CENDiM

คู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม

องค์ความรู้ในคู่มือใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการปฏิบัติตัวของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับภาวะน้ำท่วม

การบริหารจัดการน้ำท่วม

น้ำท่วมเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพของไทย

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพของไทย ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและพลังงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

IDF curve รายอำเภอ

กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่การเกิด (IDF curve) รายอำเภอของจังหวัดต่างๆ

DDF curve รายอำเภอ

กราฟความลึกฝน-ช่วงเวลา-ความถี่การเกิด (DDF Curves) รายอำเภอของจังหวัดต่างๆ

เอกสารเผยแพร่

เอกสารองค์ความรู้ที่จัดทำโดยศูนย์ CENDiM

VDO สื่อความรู้เพิ่มเติม

คลิบ Youtube สื่อความรู้เรื่องที่น่าสนใจมากมาย ที่ผลิตโดยศุนย์ CENDiMMy Map