โครงสร้างป้องกันน้ำท่วมแบบชั่วคราวและถอดเก็บได้

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CENDiM)