การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CENDiM)