ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
(Aboust us.)

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Center of Excellence in Natural Disaster Management
(CENDiM)

วิสัยทัศน์ (Vision)

   ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

 • สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีมาตรฐาน
 • บูรการองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน
 • เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
 • บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (Strategy)

 • ศึกษา วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีมาตรฐาน
 • แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง องค์กรเอกชนและภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในทุกระดับ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานแก่ทุกภาคส่วน
 • บริการวิชาการตามความต้องการจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน การดำเนินงานของศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

แนวทางการดำเนินงานวิจัย

 • รวบรวมอาจารย์ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้มาทำงานร่วมกัน
 • พัฒนาบุคลากร นักวิจัย และผลิตบัณฑิต ด้านการจัดการภัยพิบัติ
 • สร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาข้อเสนองานวิจัยชั้นสูงด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ในระดับชาติและนานาชาติ
 • ผลิตงานวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานโดยบูรณาการองค์ความรู้จากทุกภาคส่วน
 • ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
 • ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม
 • จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในระดับชาติและนานาชาติ

Keyword

   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, โครงสร้างพื้นฐาน, ระบบสารสนเทศ, สิ่งแวดล้อม Natural Disaster, Infrastructure, Information System, Environmental


บุคลากรศูนย์วิจัย

หัวหน้าศูนย์วิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศ

รศ. ชูโชค อายุพงศ์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์/ นักวิจัย

(อาจารย์/ นักวิจัย ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ และไม่รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก)

รศ. ชูโชค อายุพงศ์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร. เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พุทธิพล ดำรงชัย
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีวรา สุวรรณ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ วงค์เมธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สมจิต
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.ยุทธนา โมนะ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 


ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

cendim@eng.cmu.ac.th

053942010 , 053944156