มาตรการบริหารจัดการภัยน้ำท่วม

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CENDiM)